OKBH - Informace o laboratoři

okbh Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) je akreditovaná zdravotnická laboratoř Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 pod č. 8168.

Oddělení klinické biochemie a hematologie Oddělení klinické biochemie a hematologie

okbh Tato stránka je věnována všem, kteří potřebují informace o naši laboratoři, o naší práci a našich pracovnících. Jsou určené nejen lékařům a zdravotním sestrám, ale všem zájemcům o vyšetření v naší laboratoři. Věříme, že zde naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Spádová oblast laboratoře není omezena a snažíme se vyhovět všem žadatelům, kteří v naší laboratoři požadují zpracovat materiál.

okbh Popis pracoviště

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) je součástí p.o. Poliklinika Žďár nad Sázavou. Hlavní činností laboratoře je poskytování laboratorních výsledků lékařům, které jim pomáhá při stanovení diagnózy, posouzení zdravotního stavu pacienta a sledování léčby.
K dalším činnostem oddělení patří kontrola a dodržování preanalytické fáze vyšetření (správný odběr,transport a skladování biologického materiálu), sledování průběhu analytické fáze (optimální volba analytického systému včetně diagnostiky a kontrola analytické fáze) a kontrola postanalytické fáze(zpracování a přenos dat pomocí systému MISE).

Na všechna laboratorní vyšetření dodáváme našim klientům jednorázový odběrový materiál včetně žádanek na vyšetření. V případě potřeby jsme schopni zajistit odvoz materiálu do laboratoře ke zpracování. Všechny tyto služby poskytujeme bezplatně v rámci naší režie.

OKBH také zajišťuje odběry žilní a kapilární krve ve vlastní odběrové místnosti a v případě potřeby poskytuje konzultační služby.

Oddělení klinické biochemie a hematologie Oddělení klinické biochemie a hematologie

Všechna laboratorní vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře na žádost fyzických nebo právnických osob a to za přímou platbu - Ceník 2018.

Seznam laboratorních vyšetření je k dispozici v LABORATORNÍ PŘÍRUČCE od 38 strany. Další informace ke všem laboratorním vyšetřením je k dispozici od 46 strany.

okbh Organizace laboratoře

Organizačně je laboratoř uspořádána do těchto celků:

úsek pro příjem a odběr materiálu

úsek pro vyšetření moče a vyšetření z diabetické poradny

úsek biochemie

úsek hematologie

OKBH poskytuje spektrum rutinních a specializovaných vyšetření a zajišťuje provoz v pracovních dnech od 06:00 do 14:30 hodin.

Všechna stanovení, kromě vyšetření ELFO, oGTT jsou prováděna denně.

Denní režim laboratoře:

příjem a odběr vzorků ke statimovým a rutinním analýzám v průběhu celé pracovní doby, ihned potom následuje zpracování vzorků

v průběhu celého dne, nejpozději do 14:00 probíhá kompletace výsledků a výdej výsledkových listů do schránek pro jednotlivé lékaře

vzorky dodané nebo odebrané po 13:00, které nelze do konce provozu laboratoře zpracovat, jsou připraveny ke zpracování a uloženy tak, aby byla zachována stabilita analytů, zpracovány jsou následující den

- statimové vzorky mají přednost před ostatními vzorky

Přístrojové vybavení:

biochemický analyzátor Cobas Integra 400 plus

imunochemický analyzátor AIA 2000

analyzátor glykovaného hemoglobinu A1c Arkray HA 8380 Adams Lite

imunochemický analyzátor miniVIDAS

koagulační analyzátor STA Satellite

automatický hematologický analyzátor Mindray BC 3600

glukosový analyzátor Super GL

zařízení pro elektroforézu a densitometr firmy Cormay

mikroskopy

centrifugy

váhy

Používáme laboratorní informační program Open LIMS firmy Stapro Pardubice. Identifikace biologického materiálu je prováděna pomocí čárových kódů.

okbh Výsledky laboratorních vyšetření

Dostupnost výsledků analýz při indikaci Statim:

* výsledek močového sedimentu, krevního obrazu, koagulačních vyšetření a krvácivosti je vydán do 60 minut od dodání vzorku do laboratoře,

* výsledek ostatních biochemických vyšetření je vydán nejpozději do 90 minut od dodání vzorku,

Dostupnost výsledků rutinních analýz Výsledky jsou dostupné v den indikace, nejpozději do 24 hodin (kromě ELFO). Všechny výsledky jsou vydávány průběžně během dne.

Dostupnost výsledků analýz denně neprováděných

Elektroforézu bílkovin laboratoř neprovádí každý den, ale až po nashromáždění dostatečného počtu vzorků (6). Výsledky elektroforézy bílkovin jsou vždy dostupné maximálně do jednoho týdne.

Všechny výsledky jsou vydávány v tištěné formě. Navíc mohou být zasílány pomocí služby MISE z laboratorního informačního systému do informačního systému lékaře.

Elektronická zabezpečená výměna dat ve zdravotnictví

Informace ohledně postupu vydávání výsledků přímo pacientům. (.pdf, 270 kB)

Plná moc k vyzvednutí výsledků laboratorních vyšetření. (.pdf, 130 kB)

.

Zpět